SDU, хабаршы, вестник

История журнала

Сулейман Демирел атындағы университеттің хабаршысы тіл білімі, әдебиеттану, қоғамдық ғылымдар, физика-математика және техникалық ғылымдар бағытында жүргізілген ғылыми зерттеулер қорытындыларын қазақ, орыс, ағылшын, түрік тілдерінде жариялайды. Ғылыми журнал Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі тарапынан берілген №7714-Ж куәлігі негізінде 2007 жылдан бастап тоқсан сайын, жылына 4 рет шығады.

 

Научный журнал «Вестник университета имени С. Демиреля»

зарегистрирован в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан, свидетельство №7714-Ж от 02.10.2006 г. Журнал публикует материалы на казахском, русском, английском и турецком языках. С 2007 года издается в печатной форме с периодичностью один раз в квартал. ISSN: 2415-8135